Νεότερη ανακοίνωση του ΕΣΠ για την υπόθεση του Τούρκου στρατιωτικού

16.01.18

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018—Με σημερινή του Απόφαση, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά τη διαδικασία αυτόματης επανεξέτασης της απόφασης κράτησης του Ο.S., του ενός εκ των οκτώ Τούρκων αξιωματικών που είχε αφεθεί ελεύθερος την 30.12.2017, έκρινε νόμιμη την από 8.1.2018 απόφαση κράτησης με την οποία επιβλήθηκε στον Ο.S.  εκ νέου το μέτρο της κράτησης, καθώς «ο εν λόγω αλλοδαπός παραμένει στη χώρα χωρίς να κατέχει νόμιμα έγγραφα παραμονής, και χωρίς την εν γένει προστασία που θα παρείχε σε αυτόν το χορηγηθέν άσυλο, μεταπίπτοντας στο καθεστώς του αιτούντος ασύλου. … Ότι, σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συμπληρωθεί τα ανώτατα όρια κράτησης (18 μήνες) του άρθρου 30 του ν. 3907/2011, διάταξη που τυγχάνει εφαρμογής και στους αιτούντες άσυλο, χωρίς να θίγεται  η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ούτε οι διατάξεις  του άρθρου 5 της ΕΣΔΑ, σχετικά με το χρόνο κράτησής του ενώ, ήδη, έχει εξετασθεί το αίτημα χορήγησης ασύλου…. Τέλος, η προσωπική ασφάλεια του εν λόγω αλλοδαπού δεν επιτρέπει, υπό τις παρούσες περιστάσεις, εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων κράτησης, όπως νομίμως αναφέρεται στην υπό έγκριση απόφαση».

 

Ως προς τις άνω αιτιολογίες, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) επισημαίνει ότι, η απόφαση κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας, όχι μόνο είναι αντίθετη με το νόμο, αλλά έρχεται σε αντίθεση και με τις ίδιες τις εγκυκλίους της Διοίκησης.

Ειδικότερα με την υπ' αριθμ. 1604/16/1533627/5-8-2016 εγκύκλιο της Ελληνικής Αστυνομίας “Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή από την Υπηρεσία Ασύλου και την ΕΛ.ΑΣ του ν. 4375/2016 (ΦΕΚΑ' 51)” αναφέρεται ότι “..κατόπιν διαβουλεύσεων με την Υπηρεσία Ασύλου εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία δίνονται συμπληρωματικά μια σειρά διευκρινίσεων για την ακολουθούμενη διοικητική διαδικασία της ως άνω κατηγορίας αλλοδαπών. Συνεπεία της ερμηνευτικής εγκυκλίου καταρτίστηκαν από την Υπηρεσία μας σε επεξεργάσιμη μορφή “σχέδια αποφάσεων κράτησης ή μη, αιτούντων διεθνή προστασία” καθώς και σχέδια “Υπηρεσιακών Σημειωμάτων Ελευθέρωσης – Παραπομπής”. Επισημαίνεται ότι, τα εν λόγω σχέδια, αφορούν αλλοδαπούς που τελούν σε διοικητική κράτηση βάσει του ν. 3386/05 ή του ν. 3907/11.”

Στη δε συνημμένη στην άνω εγκύκλιο της Ελληνικής Αστυνομίας ερμηνευτική εγκύκλιο από 22-7-2016 της Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία έγινε αποδεκτή από την Ελληνική Αστυνομία: “Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα περί κράτησης αιτούντων διεθνή προστασία αφορούν αποκλειστικά και μόνο αλλοδαπούς που ενόσω τελούν σε διοικητική κράτηση υποβάλλουν αίτηση διεθνούς προστασίας. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα θέσης σε κράτηση για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης αιτούντος που όταν υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας δεν

τελούσε ήδη σε κράτηση ..... Σημειώνεται ότι αλλοδαπός που υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω δεν τελεί σε διοικητική κράτηση δεν μπορεί να τεθεί σε κράτηση εκτός αν συντρέχει στο πρόσωπό του εφαρμογή ποινικών διατάξεων”.

Ως προς την εφαρμογή του ν. 3907/2011, επισημαίνεται ότι ο άνω νόμος αφορά πολίτες τρίτων χωρών των οποίων έχει διαταχθεί η επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους, και όχι αναγνωρισμένους πρόσφυγες, των οποίων η απόφαση αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας έχει ανασταλεί, ή αιτούντες άσυλο, ενώ η απομάκρυνση του συγκεκριμένου Τούρκου στρατιωτικού από τη χώρα έχει απαγορευθεί με απόφαση του Αρείου Πάγου και με την ίδια την προσωρινή διαταγή της Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου που διέταξε την προσωρινή αναστολή της απόφασης χορήγησης ασύλου.

Ως προς το ανώτατο όριο κράτησης, πέραν του ότι αυτό που προβλέπεται για τη διαδικασία ασύλου έχει ήδη παρέλθει, σύντομα λήγει και το οποιοδήποτε προβλεπόμενο ανώτατο όριο οποιασδήποτε διαδικασίας διοικητικής κράτησης. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία απολύτως νομική δυνατότητα παράτασης της κράτησης. Υπενθυμίζουμε ότι, σε ανάλογη περίπτωση στο παρελθόν, η χώρα απειλήθηκε με προδικαστική παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημιώσεις σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.[1]

Ως προς την ύπαρξη εναλλακτικών μέτρων της κράτησης, καθώς και εναλλακτικών τρόπων προστασίας των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών, επισημαίνουμε ότι υφίστανται λύσεις, σύμφωνες με την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας των συγκεκριμένων οκτώ Τούρκων στρατιωτικών, όσο και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Ως προς, δε, την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, σημειώνουμε ότι αποτελεί διαρκές έλλειμμα της ελληνικής νομοθεσίας η μη πρόβλεψη διαδικασίας αναθεώρησης των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, ενώ επίσης υφίστανται και άλλες δικαστικές δυνατότητες επανεξέτασης της απόφασης κράτησης, τις οποίες θα εξαντλήσουμε για την εφαρμογή της νομιμότητας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ήδη χθες 15/1/2018 το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και παράλληλα με τις ακολουθούμενες διαδικασίες ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, υπέβαλλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για

την παράνομη σύλληψη και θέση υπό κράτηση του συγκεκριμένου Τούρκου στρατιωτικού.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες υποστηρίζει τους πρόσφυγες που αναζητούν προστασία στην Ελλάδα με υπευθυνότητα και υψηλή επιστημονική εξειδίκευση από το 1989. Παράλληλα επιδιώκει την υποστήριξη της Πολιτείας και των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του Κράτους Δικαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχει δωρεάν νομική εκπροσώπηση μεταξύ άλλων και στους οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς που αντιμετωπίζουν φόβο δίωξης στην πατρίδα τους, σύμφωνα με τις πάγιες θέσεις του. Ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η τήρηση της νομιμότητας είναι αδιαπραγμάτευτα.

Η Πολιτεία οφείλει να εφαρμόσει και στη συγκεκριμένη περίπτωση τις λύσεις που προβλέπονται από τον νόμο για την ασφάλεια των οκτώ, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται επ’ ουδενί το μέτρο της κράτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Δανάη Λειβαδά

Υπεύθυνη επικοινωνίας

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Σολωμού 25, Τ.Κ. 10682, Αθήνα       

Τηλ.: +30 210-3800990

Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our Efficiency

  • 90% Program Services
  • 10% Management

ISO Certification

 

 

Certified with ISO 9001: 20155
No. 20001210004322
by TUV Austria