Παρακολούθηση - Εποπτεία (Monitoring) / Άσκηση θεσμικής πίεσης (Advocacy)

Προκειμένου το ΕΣΠ να παράσχει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις υπηρεσίες του, διοργανώνει αποστολές στα σημεία εισόδου των νεοεισερχόμενων προσφυγικών πληθυσμών, καθώς και σε λοιπά σημεία ενδιαφέροντος στην ενδοχώρα, όπου παρατηρείται συγκέντρωση των εν λόγω πληθυσμών, ώστε να πραγματοποιηθούν αυτοψίες και συναντήσεις με τις κατά τόπους εμπλεκόμενες Αρχές και Υπηρεσίες, με τους Διεθνείς Οργανισμούς, αλλά και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, συντάσσονται αναφορές σχετικές με τα ευρήματα των αποστολών που αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σε επίπεδο συνθηκών, αλλά κυρίως, των διαδικασιών/πρακτικών που ακολουθούνται.

Επιπλέον, το ΕΣΠ, συστηματικά και με επιτυχία, διεξάγει σειρά θεσμικών παρεμβάσεων με στόχο την τήρηση και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Για το σκοπό αυτό, έχει επανειλημμένως προβεί στο σχολιασμό σχεδίων Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Οδηγιών σχετικών με το πεδίο δράσης του. Παράλληλα, εμπλέκεται ενεργά σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, αναδεικνύοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρεμβαίνοντας δημοσίως για την καταπολέμησή τους, αλλά και καταθέτει προτάσεις για την εξεύρεση λύσεων. Ταυτόχρονα, το ΕΣΠ συμμετέχει στη σύνταξη εκθέσεων προς τα Διεθνή και Εθνικά Όργανα, διοργανώνει ή/και συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδεύσεις και συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό πεδίο και τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων και παρεμβάσεων, καθώς και με τα θεσμικά όργανα της ελληνικής Πολιτείας (Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κ.λπ.) και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Παρακολούθηση - Εποπτεία (Monitoring) / Άσκηση θεσμικής πίεσης (Advocacy)

Ολοκληρωμένα

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα