Παροχή νομικής βοήθειας Α’ και Β’ βαθμού

Το ΕΣΠ παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή σε όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας ή ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες (ασυνόδευτα ανήλικα, θύματα βασανιστηρίων ή άλλης μορφής βίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων - trafficking κλπ.). Πέρα από τις υπόλοιπες ενέργειες νομικής φύσης, οι δικηγόροι του ΕΣΠ υποστηρίζουν τους δικαιούχους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου, τόσο στον πρώτο, όσο και στο δεύτερο βαθμό, κατόπιν διερεύνησης των προϋποθέσεων αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας, γεγονός που σημαίνει ότι αναλαμβάνουν όλες τις δικαστικές ενέργειες εκπροσώπησης των δικαιούχων ενώπιον ελληνικών και διεθνών Δικαστηρίων προς υποστήριξη των δικαιωμάτων τους. Ενδεικτικά, το ΕΣΠ αναλαμβάνει: αντιρρήσεις κατά κράτησης, αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, προσφυγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υποστήριξη ποινικών και αστικών υποθέσεων που συναρτώνται άμεσα με την ιδιότητά τους ως πρόσφυγα ή την ευαλωτότητά τους κλπ.)

Παροχή νομικής βοήθειας Α’ και Β’ βαθμού
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322