ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ»

ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ και σε συντομογραφία Ε.Σ.Π.

Η επωνυμία αυτή θα αποδίδεται στην αγγλική ως GREEK COUNCIL FOR REFUGEES και σε συντομογραφία GCR.

Άρθρο 2

Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δραστηριότητας υπέρ των προσφύγων, όπως ορίζονται στη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 (η οποία κυρώθηκε από το Ν.Δ./3989/1959) και στο Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967 (το οποίο κυρώθηκε με τον Α.Ν. 389/1968), καθώς και προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Στο ανωτέρω πλαίσιο, το Σωματείο αναπτύσσει επίσης δραστηριότητες και για άλλες κατηγορίες ατόμων που προέρχονται από τρίτες χώρες, δίνοντας έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Άρθρο 3

Μέσα για την επιδίωξη του σκοπού του Σωματείου είναι :

  • η συνδρομή προς τους εξυπηρετούμενους με την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν την αξιοπρέπεια, την αυτοσυντήρηση, την αυτονομία, την ακεραιότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους καθώς και την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, με την παραπομπή τους σε αρμόδιες υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση ειδικών προγραμμάτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

  • η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στα προβλήματα αυτά και στην ανάγκη συνδρομής των εξυπηρετούμενων του ΕΣΠ για μια ανθρωπιστική αντιμετώπιση του θέματος.

  • η συνεργασία με τις διοικητικές αρχές και υπηρεσίες, με την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ, καθώς και με άλλους φορείς σε εθνικά ή διεθνή πλαίσια, στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προστασία και βοήθεια σύμφωνα με την σύγχρονη ευρύτερη ερμηνεία της Συμβάσεως του 1951 και του Πρωτοκόλλου του 1967, καθώς και των αναφερομένων στα ανθρώπινα δικαιώματα διεθνών συμβάσεων.

  • η ανάληψη δράσεων και προγραμμάτων ανθρωπιστικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα σε αναπτυσσόμενες και υπό μετάβαση χώρες.

Το Σωματείο στην επιδίωξη των σκοπών του οδηγείται αποκλειστικά οπό τις ανθρωπιστικές αρχές που διατυπώνονται στα πιο πάνω νομικά κείμενα.

ΕΔΡΑ - ΜΕΛΗ

Άρθρο 4

Η έδρα του Σωματείου βρίσκεται στη πόλη των Αθηνών. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει αλλού τοπικά παραρτήματα.

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν ενήλικα πρόσωπα που διέπονται από ανθρωπιστικές αξίες και τις αρχές του ΕΣΠ και τα οποία στην αίτηση εγγραφής τους δηλώνουν, ότι αποδέχονται τους σκοπούς του Σωματείου και αναλαμβάνουν να τηρούν το Καταστατικό του. Το ΕΣΠ ενθαρρύνει την εγγραφή μελών που έχουν αναγνωρισθεί ως πρόσφυγες. Κάθε αίτηση εγγραφής πρέπει να υποστηρίζεται από δύο τουλάχιστον Μέλη του Σωματείου. Την εγγραφή των μελών αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, που υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά, όχι αργότερα από την τρίτη συνεδρίαση του, μετά την υποβολή της αίτησης. Απορριπτικές αποφάσεις μπορούν να προσβληθούν στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν υπό τους ίδιους όρους όπως ανωτέρω, και εργαζόμενοι στο ΕΣΠ.

«Φίλοι» του Σωματείου μπορούν να γίνουν ενήλικα πρόσωπα που διέπονται από τις ανθρωπιστικές αξίες και αρχές του ΕΣΠ και τα οποία στην αίτηση εγγραφής τους δηλώνουν ότι αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου και αναλαμβάνουν να τηρούν το Καταστατικό του. Η απόφαση για την εγγραφή ενός προσώπου ως «φίλου» του ΕΣΠ λαμβάνεται από το ΔΣ εντός 3 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Τυχόν απορριπτικές αποφάσεις του ΔΣ μπορούν να προσβληθούν ενώπιον της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Οι «φίλοι» του σωματείου έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του σωματείου πλην το δικαιώματος ψήφου και εκλογής τους στα όργανα του σωματείου και του υπολογισμού τους για την επίτευξη πλειοψηφίας ή απαρτίας όπως αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό. Οι «φίλοι» του σωματείου καταβάλλουν μειωμένη ετήσια συνδρομή που υπολογίζεται ανά ημερολογιακό έτος, το ύψος της οποίας αποφασίζεται, για κάθε επόμενο έτος, κατά την τελευταία συνεδρίαση κάθε έτους από το ΔΣ. «Φίλοι» του σωματείου που έχουν την ιδιότητα αυτή για άνω των τεσσάρων μηνών μπορούν να ζητήσουν, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να γίνουν μέλη του σωματείου.

Άρθρο 5

Τα Μέλη έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν στην επιδίωξη του ως άνω σκοπού, να τηρούν το Καταστατικό, να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία και στην διαφύλαξη του σκοπού και του χαρακτήρα του Σωματείου.

Η οικονομική συνδρομή των μελών καταβάλλεται κατά την εγγραφή του μέλους. Ως ημερομηνία εγγραφής υπολογίζεται η ημέρα καταβολής της συνδρομής. Η συνδρομή οφείλεται ανά ημερολογιακό έτος. Το μέλος καλείται να καταβάλει την επόμενη συνδρομή του μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο είχε καταβάλει την προηγούμενη.  Σε κάθε περίπτωση η συνδρομή μπορεί να καταβάλλεται πριν από την έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 6

 

Τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να συζητούν όλα τα θέματα που παρουσιάζονται σ' αυτήν, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον έχουν συμπληρώσει ήδη τουλάχιστον 21 ημέρες από την εγγραφή.

Στις εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε μέλος ψηφίζει αυτοπροσώπως. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται σε μέλος που βρίσκεται εκτός Αθηνών ή έχει άλλο σοβαρό κώλυμα την ημέρα των εκλογών να ψηφίσει εξουσιοδοτώντας άλλο μέλος. Κανένα μέλος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο εξουσιοδοτήσεις.

Άρθρο 7

Μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους πάνω από δύο έτη ή που η συμπεριφορά τους έρχεται σε καταφανή αντίθεση με τις αρχές και τους σκοπούς του Σωματείου ή με τις υποχρεώσεις τους βάσει του Καταστατικού, διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβάλλεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σε ισχύ και το διαγραφέν μέλος υποχρεούται να απέχει από κάθε δραστηριότητα σχετική με το ΕΣΠ.

Μέλη, τα οποία κατά τη διάρκεια της θητείας τους διώκονται ποινικά, τίθενται σε αναστολή μέχρι την οριστική απαλλαγή τους και υποχρεούνται να απέχουν από κάθε δραστηριότητα σχετική με το ΕΣΠ.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 8

Τακτικοί πόροι είναι α) οι εισφορές των μελών κατά την εγγραφή τους, β) οι συνδρομές τους και γ) τα τυχόν εισοδήματα από την περιουσία του Σωματείου.

Έκτακτοι πόροι είναι έσοδα από δωρεές, επιχορηγήσεις, έκτακτες εισφορές και συνδρομές, το αντίτιμο πωλουμένων εντύπων και κάθε άλλος νόμιμος πόρος (όπως συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης).

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9

Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο από επτά μέλη που εκλέγεται για μία διετία με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση. Ο απερχόμενος Πρόεδρος φροντίζει εντός 10 ημερών να συγκαλέσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, για να εκλέξει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Σε περίπτωση παράλειψης της υποχρέωσης αυτής από τον απερχόμενο Πρόεδρο, η σύγκληση πραγματοποιείται από το Σύμβουλο που εξελέγη με το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει την διοίκηση από το απερχόμενο Συμβούλιο.

Συγγενικά πρόσωπα μελών του ΔΣ δεν δύνανται να έχουν οποιαδήποτε αμειβόμενη σχέση με το ΕΣΠ, για δεοντολογικούς και ηθικούς λόγους.

Το ΔΣ μπορεί να λειτουργήσει και με μικρότερο αριθμό μελών, εφόσον παραιτηθούν μέλη του που δεν μπορούν να αντικατασταθούν, ή δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων για την κάλυψη των επτά θέσεων. Ο ελάχιστος αριθμός μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε. 

Άρθρο 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και εκτάκτως όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν τέσσερα τουλάχιστον μέλη και είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα μέλη του.

Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κενωθεί θέση Συμβούλου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 9, αυτή καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα στην εκλογή και αν κενωθεί και δεύτερη ή τρίτη θέση αυτή καταλαμβάνεται αντίστοιχα από τον δεύτερο και τρίτο επιλαχόντα. Μετά την εξάντληση του αριθμού των τριών επιλαχόντων και σε περίπτωση που θα κενωθεί και άλλη θέση Συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν νέο Σύμβουλο του οποίου η εκλογή τίθεται προς έγκριση από Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Αν δεν εγκριθεί αυτή η εκλογή η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή νέου Συμβούλου για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, οι πράξεις όμως του μη εγκριθέντος Συμβούλου μέχρι τη Γενική Συνέλευση παραμένουν έγκυρες.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συστηματικά δεν λαμβάνουν μέρος σε συνεχόμενες συνεδριάσεις και δεν συντρέχει γι' αυτό λόγος ανωτέρας βίας, χάνουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό τεθεί ως θέμα από ένα μέλος του ΔΣ και αποφασιστεί από την πλειοψηφία.

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό, διαχειρίζεται την περιουσία του με την επιφύλαξη του άρθρου 16 και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει, κατά την κρίση του, ως Επίτιμα Μέλη, Δωρητές ή Ευεργέτες, πρόσωπα που έχουν συνεισφέρει υπέρ των σκοπών του Σωματείου με οποιονδήποτε τρόπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το κατώτατο όριο εισφοράς κατά την εγγραφή καθώς και το κατώτατο όριο οικονομικής συνδρομής των μελών του ΕΣΠ.

Για ευχερέστερη λειτουργία του Σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει με απόφαση του ορισμένες αρμοδιότητες, τις οποίες και προσδιορίζει, σε τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε κάθε μέλος του ξεχωριστά επιπλέον αρμοδιότητες ή/και να ορίζει το καθένα από αυτά ως υπεύθυνο εποπτείας ενός εκάστου τμήματος του ΕΣΠ. Τα μέλη που αναλαμβάνουν τις παραπάνω εποπτείες έχουν στενή συνεργασία με τη διεύθυνση και τους συντονιστές των τμημάτων του ΕΣΠ με σκοπό την παρακολούθηση των θεμάτων της αρμοδιότητάς τους και την τήρηση των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον όλων των αρχών, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την ευθύνη της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το τελευταίο δεν τις έχει αναθέσει σε άλλο όργανο του Σωματείου. Απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά σε κάθε περίπτωση τον Πρόεδρο, ο Αντιπρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας εποπτεύει την τήρηση του μητρώου των Μελών και του αρχείου, την σύνταξη των εγγράφων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο Ταμίας εποπτεύει την τήρηση των ταμιακών βιβλίων και την οικονομική διαχείριση του Σωματείου.

Άρθρο 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση του Σωματείου, ορίζοντας σε κάθε απόφαση του το περιεχόμενο αυτής της εκπροσωπήσεως.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 14

Μαζί με την εκλογή κάθε νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, της οποίας η θητεία διαρκεί όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία ασκεί τον έλεγχο όλης της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου. Σε περίπτωση κενώσεως θέσης μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής η αναπλήρωσή του γίνεται από τον πρώτο επιλαχόντα στην εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες εκλέγεται αναπληρωτής από τα υπόλοιπα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του οποίου η εκλογή τίθεται προς επικύρωση στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Αν δεν εγκριθεί αυτή η εκλογή η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή νέου μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για το υπόλοιπο της θητείας της, οι πράξεις όμως του προσωρινού αναπληρωτή παραμένουν έγκυρες.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο ημερολογιακό τετράμηνο, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από είκοσι μέρες τουλάχιστον, η οποία αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα προς συζήτησιν θέματα. Έκτακτα δε, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει εγγράφως το ήμισυ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Στην τελευταία περίπτωση τα πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι εκείνα για τα οποία ζητήθηκε στην αίτηση η σύγκλησή της. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά Μέλη με δικαίωμα ψήφου. Αν την ορισθείσα ημέρα και ώρα δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά μία ώρα, οπότε θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Πριν από την εξέταση των θεμάτων της συνεδρίας εκλέγονται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης.

Άρθρο 16

Η Γενική Συνέλευση έχει την ανωτάτη εποπτεία και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Σωματείου συζητείται και ψηφίζεται σε Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται στο τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό των τακτικών εσόδων και δαπανών. Ορίζει τα κατώτατα όρια των εισφορών των Μελών κατά την εγγραφή τους και των ετησίων συνδρομών τους. Απαλλάσσει ή καταλογίζει ευθύνες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκλέγει ανά διετία το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την τυχόν εκποίηση της περιουσίας του Σωματείου, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται στο Καταστατικό.

Άρθρο 17

Το Καταστατικό του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και για την τροποποίηση των σκοπών του με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων Μελών.

Άρθρο 18

Το Σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των ταμειακά τακτοποιημένων Μελών. Μετά την τυχόν διάλυση του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται σε άλλο νομικό πρόσωπο που θα επιδιώκει παρεμφερή σκοπό σύμφωνα με απόφαση που θα λάβει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αμέσως μετά την απόφαση της για την διάλυση του Σωματείου.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο, μετά από τις τροποποιήσεις, από άρθρα 19 και όπως κωδικοποιήθηκε ανωτέρω, διαβάστηκε κατ' άρθρο και εγκρίθηκε σήμερα από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 επταμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύσει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του παρόντος ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες αρχαιρεσίες που πραγματοποιούνται από τη Γενική Συνέλευση.

Αρχική ημερομηνία Καταστατικού, 21 Ιανουαρίου 1989 

 

Αθήνα 30 Μαΐου 2016

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                 Η Πρόεδρος                           Η Γενική Γραμματέας

 

 

 


 *Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό και σε pdf εδώ 

 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα

Πιστοποίηση

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015
Aρ. 20001210004322