Έκθεση ΕΣΠ προς Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. - Δεκέμβριος 2014

01.12.14
 

Αναφορά Δράσης

  • 90% Παροχές προς πρόσφυγες
  • 10% Διοικητικά έξοδα