ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΑΡΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠ 2016 Fundamental Rights in Practice: European Judicial Training on the rights of persons in need of international protection

Fundamental Rights in Practice: European Judicial Training on the rights of persons in need of international protection

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2016
 Περίοδος υλοποίησης: 2015-2016
Διαχειριστής:  
 Συνεργάτες: 

Fundamental Rights in Practice: European Judicial Training on the rights of persons in need of international protection
GCR (LEADER), ICJ, ECRE, HUNGARIAN HELSINKI COMMITTEE, ADITUS FOUNDATION, ITALIAN COUNCIL FOR REFUGEES, LEGAL CLINIC FOR REFUGEES AND IMMIGRANTS

 Χώρες υλοποίησης:

Ελλάδα

Κατηγορία:

EC/DG JUSTICE

 Στόχοι:

1. Η ανάπτυξη των ενοτήτων κατάρτισης όσον αφορά τον πρακτικό προσανατολισμό βασίζεται σε μια συμμετοχική αξιολόγηση των αναγκών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα επικεντρωθούν στα θέματα: Διοικητική κράτηση των υπηκόων τρίτων χωρών, το άσυλο δικονομικού δικαίου και του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας

2. εκπαίδευση στην εκδήλωση εκπαιδευτών από εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. σε εθνικό προσωπικό των ΜΚΟ

3. πιλοτική εφαρμογή, αξιολόγηση και βελτίωση των εκπαιδευτικών ενοτήτων

4. Διάδοση των ενοτήτων κατάρτισης με τη μετάφρασή τους σε 6 γλώσσες

5. Ανάπτυξη των επαφών και των συνεργιών μεταξύ των δικαστικών των εκπαιδευτών, των εθνικών εμπειρογνωμόνων και των νομικών.

 Δραστηριότητες:

Το έργο στοχεύει στην προώθηση μιας κοινής νομικής και δικαστικής παιδείας στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της εφαρμογής των δραστηριοτήτων κατάρτισης στον πρακτικό προσανατολισμό για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. και του CFD, προωθώντας τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης που θα εξασφαλίσει τα ελάχιστα πρότυπα προστασίας για τους πλέον ευάλωτους σε κράτη μέλη της ΕΕ. Προκειμένου να υποστηρίξει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιτακτική ανάγκη για την ευημερία των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και να τονίσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Χάρτη της ΕΕ και του CFD, έχουν επιλεγεί 3 θέματα  τα οποία βρίσκονται στο θεμέλιο λίθο της διαχείρισης των μικτών μεταναστευτικών πολιτικών. Να συμβάλει στην επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω προτεραιοτήτων, το ΕΣΠ έχει προβλέψει μια συμμετοχική και διαδραστική προσέγγιση για την κατάρτιση των δικαστών και θα αναπτύξει τυποποιημένες ενότητες κατάρτισης, τα οποία αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν επί του εδάφους.

 Αποτελέσματα:

Αυξημένη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του νόμου και στο ευρύτερο πλαίσιο της νομικής κοινότητας των εμπλεκόμενων κρατών μελών σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια καλύτερη κατανόηση της σημασίας της εφαρμογής και τον σεβασμό των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη της Ε.Ε. και οι διαδικασίες που περιγράφονται στο CF Βελτίωση της γνώσης σχετικά με το πώς μπορεί καλύτερα να τοποθετηθεί και να εφαρμοστεί ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υπάρχον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για το θέμα περιοχές του έργο Μια σε βάθος κατανόηση της κατάσταση της προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων. Μια άλλη ανεπτυγμένη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ιδέα για το περιβάλλον στον τομέα της εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σε σχέση με το άσυλο, το ρατσισμό και την ξενοφοβία.
Ένα πρακτικό, έτοιμο προς χρήση διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη και μπορεί να ενημερωθεί με την ανάπτυξη της νομοθεσίας της Ε.Ε., έτσι ώστε να παραμείνουν μόνιμα χρήσιμο.
Αυξημένη συνεργασία τόσο σε επίπεδο Ε.Ε., αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών μεταξύ ΜΚΟ και των μελών του δικαστικού σώματος.

 Εκδηλώσεις:
  • «Άσυλο, εγκλήματα μίσους, διοικητική κράτηση αλλοδαπών: ελλείψεις - προκλήσεις- νέες προσεγγίσεις»    Ανακοίνωση  -  Πρόσκληση

Sample image

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής ΒίαςEuropean Council on Refugees and ExilesEuropean Network on StatelessnessSeperated Children in Europe ProgrammeEuro-Mediterranean Human Rights Network

Επικοινωνία

Newsletter